Skip to main content

Thiên Chúa đã yêu thế gian (04.06.2023 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi)

Vì Thiên Chúa là tình yêu, xin cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã yêu thế gian (04.06.2023 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi)
Thiên Chúa Ba Ngôi yêu nhau, nhưng không khép lại nơi mình. Thiên Chúa cùng mở tung những cánh cửa về phía nhân loại, một nhân loại đang trầm luân hư mất vì tội lỗi.
Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

"Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu".

Bài trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).


Bài Ðọc II: 2 Cr 13, 11-13

"Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 3, 16-18

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Do-thái giáo hay Hồi Giáo là những tôn giáo độc thần,
tin chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà họ gọi bằng tên khác nhau.
Kitô giáo cũng là một tôn giáo độc thần,
tuy nhiên, một Thiên Chúa duy nhất của Kitô giáo lại không đơn độc,
nhưng có ba Ngôi phân biệt là Cha, Con, và Thánh Thần.
Mỗi Ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn,
cùng được phụng thờ và tôn vinh như nhau.

Thánh Gioan đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về Thiên Chúa:
“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8).
Ba Ngôi Thiên Chúa hạnh phúc yêu nhau trong thế giới của mình.
Cha là nguồn mạch mọi sự, nhưng Cha không giữ gì làm của riêng.
Cha sinh ra Con từ vĩnh cửu, và Cha trao tất cả cho Con (Ga 3,36),
đến nỗi Con có thể nói: “Tất cả những gì Con có đều thuộc về Cha,
tất cả những gì Cha có đều thuộc về Con” (Ga 17,10).
Vì yêu Con, Cha đã ban cho Con vinh quang từ đời đời (Ga 17,24),
Vì yêu Cha, Con chẳng tìm điều gì khác ngoài vinh quang Cha,
chỉ làm điều đã thấy Cha làm, chỉ nói điều đã nghe Cha nói.
Lương thực của Con là thi hành ý muốn của Cha (Ga 4,34).
Cha ở trong Con và Con ở trong Cha (Ga 17,21),
đến nỗi “Con và Cha là một” (Ga 10,30).

Thiên Chúa Ba Ngôi yêu nhau, nhưng không khép lại nơi mình.
Thiên Chúa cùng mở tung những cánh cửa về phía nhân loại,
một nhân loại đang trầm luân hư mất vì tội lỗi.
Cha mở ra khi sai Con Một yêu dấu vào thế gian để cứu thế gian.
Con cũng mở ra khi bị đóng đinh, bị đâm và giương cao trên thập giá.
Ngôi Hai Thiên Chúa đã chết để đem lại sự sống cho nhân loại.

Khi hoàn tất sứ mạng Cha giao, Con nhường chỗ cho Thánh Thần.
Thánh Thần sẽ ở với, ở bên và ở trong các môn đệ (Ga 14,16-17).
Như Đức Giêsu đã tôn vinh Cha (Ga 17,4),
Thánh Thần sẽ tôn vinh Đức Giêsu (Ga 16,14).
Như Đức Giêsu đã làm chứng cho sự thật (Ga 18,37),
Thánh Thần cùng các môn đệ làm chứng cho Đức Giêsu (Ga 15,26-27).
Như Đức Giêsu không tự mình nói điều gì (Ga 8,28),
Thánh Thần chỉ nói lại những điều Đức Giêsu đã nói (Ga 16,13).
Ngôi Ba Thiên Chúa khiêm tốn đóng vai của người phụ đạo, xóa mình đi.

Ba Ngôi Thiên Chúa yêu nhau, sống cho nhau, hạnh phúc bên nhau,
cùng phân công và hoạt động để cứu độ con người,
chỉ mong đưa thế giới con người về với thế giới Thiên Chúa.
Nhưng ngay từ bây giờ, Ba Ngôi đã rất gần chúng ta.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy.
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha Thầy và Thầy sẽ đến và sẽ ở lại nơi người ấy” (Ga 14,23).
Thiên đàng ở ngay trong lòng người giữ lời Thầy Giêsu.
Chúng ta cần quay vào trong để thấy sự hiện diện của Ba Ngôi,
tập trò chuyện và có tương quan riêng tư với từng Ngôi một.
Có nhiều điều ta có thể học được từ đời sống của Ba Ngôi:
khác biệt nhưng vẫn hiệp nhất, không tìm vinh quang cho mình,
chia sẻ mọi sự, chấp nhận được sai đi, tận tụy làm việc được giao.
Vì Thiên Chúa là tình yêu, xin cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,
xin giúp con quên mình hoàn toàn,
để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình,
như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.

Lạy Đấng thường hằng bất biến,
mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con,
hay làm cho con ra khỏi Chúa;
nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con
tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa.

Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,
xin biến hồn con thành chốn trời cao,
thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi.

Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình,
nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,
với thái độ nhạy bén trong đức tin,
cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.

          (Thánh Elisabeth Ba Ngôi)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thien-chua-da-yeu-the-gian-07-6-2020-chua-nhat-le-chua-ba-ngoi--40074